1

Máte dotaz?

Napište nám

Obchodní podmínky

prodávajícího – provozovatele internetového obchodu:
INTERI truhlářství, s.r.o.
Študlov 171, 756 12 Horní Lideč
IČ: 29252083, DIČ: CZ29252083
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36648

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: nabytkova-dvirka.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora specifikovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese nabytkova-dvirka.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese nabytkova-dvirka.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. Obchodní podmínky se nevztahují, v dále uvedených částech, na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží a při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (dále také jako „kupující – nikoliv spotřebitel“), a to konkrétně ve svých ustanoveních čl. 5.1. až 5.5. a čl. 7.1. až 7.5., když čl. 9.1. až 9.10. platí pro kupujícího – nikoliv spotřebitele pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zák. č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních svých ustanoveních platí tyto obchodní podmínky i pro kupujícího – nikoliv spotřebitele. Na jednání kupujícího při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti se usuzuje mimo jiné z realizované objednávky, např. uvedením názvu a sídla firmy, IČ apod. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – nikoliv spotřebitele se v otázkách neupravených individuální kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami řídí, včetně otázky odpovědnosti prodávajícího za vady příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Svou registrací nebo objednáním zboží kupující potvrzuje souhlas se zněním obchodních podmínek v jejich znění ke dni registrace nebo ke dni realizace objednávky a současně potvrzuje tyto obchodní podmínky jako nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.1. uživatelský účet
1.7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.8. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Potvrzením registrace nebo zasláním objednávky zboží kupující stvrzuje a odpovídá za pravdivost a správnost údajů, které za tímto účelem vyplnil. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
1.10. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
1.11. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
1.12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.2. uzavření kupní smlouvy
1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji včetně názvů zboží a jeho hlavních charakteristik a včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. V případě rozporu mezi textovým popisem zboží a jeho vyobrazením má přednost textový popis zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků až v závěrečné fázi objednávky před jejím konečným potvrzením kupujícím. Ceny nabízeného zboží jsou u některých druhů zboží odvislé od konkrétní objednávky kupujícího v návaznosti na zadané rozměry objednávaného zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží a balením jsou uvedeny zvlášť. Nabídky prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním a balením zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li stanoveno či dohodnuto jinak.
1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu a určí jeho bližší specifikaci a množství způsobem blíže určeným na webovém rozhraní obchodu), identifikaci kupujícího (zejména jméno a příjmení, název a adresa firmy, e-mailová adresa a telefon, adresa pro dodání zboží) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo „Potvrdit objednávku“ po vyplnění nezbytných údajů v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Vyplněná a odeslaná objednávka se považuje za závaznou a kupující tímto současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí např. elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, možné nesprávnosti v údajích na objednávce apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací), jež je prodávajícím potvrzeno kupujícímu např. elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Informace podle § 53 odst. 4 a odst. 6 občanského zákoníku jsou kupujícímu poskytovány mimo jiné prostřednictvím těchto obchodních podmínek.
1.19. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), případně při takovém dodatečném zjištění, anebo při zjištění, že kupující předal prodávajícímu nesprávné nebo nepravdivé údaje anebo pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), případně nedojde v termínu splatnosti k úhradě kupní ceny objednaného zboží (viz čl. 4.1., odrážka třetí, čl. 4.3., věta druhá a třetí, čl. 4.5. a čl. 4.6.), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena ustanovení příslušných právních předpisů o nemožnosti plnění.
1.20. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.3. cena zboží a Platební podmínky
1.21. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: - v hotovosti při osobním odběru v sídle, provozovně nebo skladu prodávajícího vybraného v objednávce nebo dohodnutého smluvními stranami po realizaci objednávky, je-li tato možnost prodávajícím nabídnuta - v hotovosti na dobírku při přepravě zboží v místě určeném kupujícím v objednávce - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího specifikovaný v příslušné faktuře prodávajícího nebo sdělený kupujícímu v rámci potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“), a to ve formě úhrady předem před dodáním zboží na základě faktury
1.22. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním – dopravou zboží a jeho balením. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady spojené s dodáním – doručením zboží a jeho balením, a to i pokud jsou účtovány samostatně či odděleně od samotné kupní ceny zboží anebo spolu s kupní cenou nad její rozsah. Není-li výslovně stanoveno, dohodnuto či určeno jinak, kupní cena uvedená u jednotlivého zboží na webovém rozhraní obchodu nezahrnuje náklady spojené s dodáním – doručením zboží, náklady spojené s balením a s obaly zboží, ani pojištění.
1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data splatnosti uvedeného na příslušné vystavené faktuře prodávajícího.
1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v tomto případě splněn až okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.25. V případě bezhotovostní platby předem je objednávka kupujícího v příslušném rozsahu vyřizována a zboží odesíláno kupujícímu ze strany prodávajícího až od okamžiku splnění závazku kupujícího uhradit kupní cenu v souladu s těmito obchodními podmínkami. O příslušné dny mezi vystavením faktury a jejím zaplacením se prodlužuje také termín dodání zboží kupujícímu ze strany prodávajícího. Pokud prodlení kupujícího s úhradou zálohové faktury přesáhne 20 dní, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.
1.26. Kupující odesláním objednávky v případě volby úhrady kupní ceny formou v čl. 4.1., odrážka třetí potvrzuje svůj souhlas s tím, že kupní cena bude hrazena formou platby předem včetně nákladů na dopravu, stejně jako s ustanovením čl. 4.5. obchodních podmínek.
1.27. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. U bonusů, akčních cen, zaváděcích cen, slev či věrnostních programů si prodávající vyhrazuje právo kdykoliv tyto zvýhodněné cenové nabídky změnit, zrušit či zavést nové. Rozhodující a závazná jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku odeslání objednávky uvedena na internetových stránkách prodávajícího nabytkova-dvirka.cz.
1.28. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, případně pokud to vyplývá z objednávky a její akceptace, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

1.4. odstoupení od kupní smlouvy
1.29. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
1.30. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.29 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího.
1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu ze strany kupujícího vráceno včetně všech dokumentů a příslušenství nejpozději do pěti (5) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to nepoškozené, neopotřebené a ani částečně nespotřebované a, je-li to možné, v původním obalu.
1.32. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 1.31 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
1.33. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.32 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím v odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
1.34. Kupující – nikoliv spotřebitel ve smyslu čl. 1.3. obchodních podmínek, stejně jako prodávající, mají právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tímto odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. To se však netýká zboží upraveného podle přání kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu ze strany kupujícího vráceno včetně všech dokumentů a příslušenství nejpozději do pěti (5) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to nepoškozené, neopotřebené a ani částečně nespotřebované a, je-li to možné, v původním obalu. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím v odstoupení od smlouvy.
1.35. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, anebo pokud nebude zboží po odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího do lhůty pro vrácení kupní ceny zpět v souladu s těmito obchodními podmínkami vráceno prodávajícímu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.36. Prodávající má právo vůči kupujícímu – nikoliv spotřebiteli v případě zjištění informací vedoucích k podezření o negativní solventnosti kupujícího (likvidace, insolvence, návrh na insolvenci, exekuce, zastavení plateb apod.) požadovat dostatečné záruky za splnění povinností kupujícího, včetně práva na úhradu ceny za zboží předem bez ohledu na v objednávce vybraný způsob platby odlišný. Pokud kupující záruku neposkytne, anebo cenu zboží neuhradí prodávajícímu předem, může prodávající od smlouvy odstoupit.

1.5. přeprava a dodání zboží
1.37. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak na základě označení zvoleného způsobu doručení zboží kupujícím při zadávání objednávky. Náklady na dodání zboží a dopravu nese kupující, když tyto náklady budou účtovány v rámci konečné faktury. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Objednané zboží bude dopraveno kupujícímu v souladu s obchodními a smluvními podmínkami zvoleného dopravce či přepravce. Prodávající za tímto účelem využívá, kromě způsobu dodání zboží vlastními prostředky, zejména služby PPL, a to za smluvních a cenových podmínek tohoto subjektu, což kupující bere na vědomí, stejně jako to, že cena dopravy se může lišit podle hmotnosti zásilky či místa dodání. Zboží je možno převzít ze strany kupujícího také ve formě osobního odběru v sídle, provozovně či skladu prodávajícího vybraného v objednávce či potvrzeného smluvními stranami po této objednávce, je-li tato možnost v rámci objednávky poskytnuta, a to oproti platbě za objednané zboží v hotovosti při jeho převzetí, v tomto případě do dvaceti (20) pracovních dnů od termínu uvedeného prodávajícím v potvrzení objednávky a není-li tento termín výslovně uveden, pak od potvrzení objednávky prodávajícím, anebo po úhradě kupní ceny zboží předem v souladu s čl. 4 obchodních podmínek, v tomto případě do dvaceti (20) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zboží.
1.38. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání anebo při opakovaném dodání dle čl. 6.3. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok prodávajícího na náhradu škody není tímto odstoupením dotčen. Nepřevezme-li kupující při volbě osobního odběru zboží toto zboží v termínech dle čl. 6.1. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok prodávajícího na náhradu škody není tímto odstoupením dotčen.
1.39. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.40. Při převzetí zboží od přepravce či od prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci nebo prodávajícímu. Podpisem dodacího listu či jiného dokumentu při převzetí zboží kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno ze strany kupujícího sepsat na místě s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu na jeho adresu nebo e-mailové spojení. V opačném případě může být důkazní břemeno o poškození zásilky před jejím předáním na kupujícím.
1.41. Nebude-li dohodnuto výslovně něco jiného, bere kupující na vědomí, že dodací lhůta zboží je min. taková, jaká je uvedena v sekci „dodací podmínky“ webového rozhraní obchodu prodávajícího, a to ode dne akceptace objednávky prodávajícím. Tato lhůta je přibližná. V akceptaci objednávky může prodávající sdělit kupujícímu maximální termín dodání konkrétního objednaného zboží, popř. takový maximální termín sdělí kupujícímu na základě jeho požadavku předem. Pokud kupující s takto stanoveným termínem nesouhlasí, je povinen to ihned sdělit prodávajícímu, a to e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího, v opačném případě může odpovídat za škodu prodávajícímu vzniklou z nikoliv včasného zaslání takového stanoviska. Pokud není maximální lhůta dodání dodržena, poskytne kupující prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k dodání v rámci výzvy prodávajícímu. Není-li dohodnuto jinak, nepovažuje se nedodržení uvedené lhůty za podstatné porušení smlouvy. Nebude-li dodržen ani uvedený dodatečný termín dodání zboží, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1% z ceny nedodaného zboží. Kupující po úhradě této smluvní pokuty ze strany prodávajícího nemá nárok na náhradu škody, kterou tímto kryje uvedená smluvní pokuta, není-li výslovně dohodnuto něco jiného.
1.42. Pokud kupující, a zejména pak kupující – nikoliv spotřebitel, požaduje pro dodání zboží speciální balení (či balení považované kupujícím za nutné, je povinen toto balení dodat prodávajícímu, anebo je kupujícímu účtováno v obvyklé ceně tohoto balení, popř. v obvyklé ceně za použití balení – v tomto posledně uvedeném případě však kupující je povinen takové balení (bedny) zaslat prodávajícímu bez zbytečného odkladu zpět ve stavu, v jakém je převzal, bez nároku na úhradu nákladů včetně dopravného. Náklady na obaly a náklady balení jdou k tíži kupujícího. Použité obaly a fixační materiály se vracejí jen v případě, že je tak výslovně ujednáno.
1.43. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

2. odpovědnost za vady, Záruka
1.44. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady v případě kupujícího – spotřebitele, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
1.45. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
1.46. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující – spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
1.47. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
1.48. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující písemně u prodávajícího na adrese uvedené v čl. 11.5. těchto obchodních podmínek.
1.49. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím, použitím či používáním zboží v rozporu s jeho účelem, obvyklým použitím nebo návodem k obsluze, dále mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými událostmi jako např. oheň či voda nebo působením jiných nestandardních jevů bez zavinění prodávajícího. K reklamovanému zboží je třeba přiložit záruční list, kopii dokladu o koupi a nejlépe také podrobný popis vady.

2.1. další práva a povinnosti smluvních stran
1.50. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nejdříve zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.51. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami z důvodů na straně kupujícího, je oprávněn po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 15% celkové ceny kupujícím objednaného zboží v rámci konkrétní kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen, a to např. i až do výše celkové kupní ceny zboží, pokud toto nebude použitelné pro jinou zakázku prodávajícího, např. z důvodů specifických rozměrů zboží v rámci zboží objednaného kupujícím na míru.
1.52. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a jejich užití je možno pouze se souhlasem oprávněného subjektu. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
1.53. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
1.54. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
1.55. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Většina údajů o zboží na webovém rozhraní obchodu je převzata od výrobců a dodavatelů.
1.56. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakékoliv pohledávky za prodávajícím třetí osobě nebo subjektu, ani započíst jednostranně jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce prodávajícího za kupujícím.

2.2. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení
1.57. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
1.58. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a adresa pro doručování, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně dalších údajů, které prodávajícímu poskytne v souvislosti s jím zaslanou objednávkou nebo registrací (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.59. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
1.60. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.61. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.62. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.63. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
1.64. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.61) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
1.65. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
1.66. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.3. Doručování
1.67. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Při vracení zboží zpět prodávajícímu v případech stanovených těmito obchodními podmínkami nebo zákonem, kupující zboží není oprávněn bez předchozí dohody s prodávajícím vrátit formou dobírky. Kupujícímu je doručováno zejména na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo sdělenou kupujícím prodávajícímu při realizaci objednávky.
1.68. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

2.4. záverečná ustanovení
1.69. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento právní vztah se řídí českým právem. Pro případ sporu z kupní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek se sjednává místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně nebo Krajského soudu v Brně, v návaznosti na určení věcné příslušnosti okresního či krajského soudu. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.70. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
1.71. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. V tomto znění jsou obchodní podmínky platné a účinné od data uvedeného níže.
1.72. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.73. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Študlov 171, 756 12 Horní Lideč, adresa elektronické pošty interi@interi.cz, telefon +420 777 033 333.

Ve Študlově dne 17.7.2011
INTERI truhlářství, s.r.o.


Nejprodávanější